E-currency

Sách Brand Planning

 Một tên rộng lớn mạnh là kết quả của việc lập kế hoạch chu đáo và giàu trí tưởng tượng. Người xây dựng hay … Read more

E-currency

Dentsu’s Techniques of Expression

 Technique of Expression là một ấn phẩm do Dentsu xuất bạn dạng, được viết bởi Takuma Takasaki, Executive Creative Director Dentsu. Quảng cáo cần … Read more